Online υπηρεσίες

Online υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες προς πολίτες

Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Ε1

Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας

Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Κάρτα Αποδείξεων

Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου

Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου

Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7)

Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή

Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων

Ενημέρωση Εκκαθάρισης

Ενημέρωση Ε.Τ.Α.Κ.

e-Έντυπα

Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων

e-Οχήματα

e-Α.Π.Α.Α (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)

TAXISphone

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Δηλώσεις Φ.Π.Α – V.I.E.S

Υπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων

Υπηρεσία Υποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1077/26.3.12)

Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου Τελών και Χαρτοσήμου

Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου

Εισόδημα Νομικών Προσώπων

Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7)

Υποβολή Γνωστοποιήσεων (Δ12), Παραστατικών Μεταβίβασης Φ.Η.Μ. πωλητών -dealer (Δ11) και Καταστάσεων Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων βάσει των ΠΟΛ. 1082, 1083/2003 (Δ10)

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών παρελθόντων ετών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (e-Κ.Β.Σ.)

Υποβολή δηλώσεων Τελών και Ειδικών φόρων

Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Λοιπές Δηλώσεις Εισοδήματος

Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ΓΓΠΣ

Δήλωση Αλλαγής ΚΑΔ

Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND

Ενημέρωση Εκκαθάρισης

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή

Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων

e-Έντυπα

e-Οχήματα

e-Α.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)

Υπηρεσίες ICIS

Υπηρεσίες ICISnet

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας

TAXISphone

 

Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση

Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Β’ Φάση)

Υπηρεσία Πιστοποίησης Διευθυντών Διοίκησης Προσωπικού

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.

Υπηρεσία Υποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1077/26.3.12)

Υποβολή Β’ Αντίτυπου Βεβαιώσεων Αποδοχών

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών (Δ1,Δ2)

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών παρελθόντων ετών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (e-Κ.Β.Σ.)

e-Α.Π.Α.Α.

Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ

Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων

e-Έντυπα

Υπηρεσίες ICISnet

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας

TAXISphone