Συχνές ερωτήσεις

 1. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) από πού, πώς, και πότε μπορεί να χορηγηθεί;
 2. Εγκυρότητα Φορολογικής ενημερότητας.
 3. Μέχρι πότε ισχύει το Α.Φ.Ε. ;
 4. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ.(Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ;
 5. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, των φορολογουμένων που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα ;
 6. Τι ωφέλεια έχω όταν υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση ηλεκτρονικά ;
 7. Υποβάλω τη δήλωσή μου ηλεκτρονικά, πώς θα προσκομίσω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ;
 8. Υποχρεούμαι να δηλώνω τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή της επιχείρησής μου στη Δ.Ο.Υ. ;
 9. Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση ;
 10. Το εκκαθαριστικό σημείωμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φορολογικής ενημερότητας ;
 11. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την αγορά πρώτης κατοικίας ;
 12. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ; και πότε υποβάλλονται ;
 13. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω ;


1.Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.), από πού, πώς και πότε μπορεί να χορηγηθεί;
Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί:
- Από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 
- Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (μέσω διαδικτύου) και
- Από τα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), μέσω τηλεομοιοτυπίας.
- Οι πιστοποιημένοι φορείς της υπηρεσίας χορήγησης Α.Φ.Ε. μέσω τηλεομοιοτυπίας (Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμοί, Πιστωτικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι κ.λπ.), μπορούν να λαμβάνουν Α.Φ.Ε. για λογαριασμό των συναλλασσομένων με αυτούς φορολογουμένων.

Για τη χορήγηση του Α.Φ.Ε. λαμβάνονται υπόψη:
- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη, αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής.
- Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
- Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης Φ.Π.Α.
- Η τυχόν δέσμευση χορήγησης από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αρχή σελίδας

 2.Εγκυρότητα Φορολογικής ενημερότητας. 
 Η Φορολογική Ενημερότητα θεωρείται έγκυρη για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) υπουργικής απόφασης.

Αρχή σελίδας

 3.Μέχρι πότε ισχύει το Α.Φ.Ε.;
Ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, για όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν ο φορολογούμενος έχει υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση, οπότε η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

Αρχή σελίδας

 4.Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ.(Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;
Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου.
Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα, η δήλωση υποβάλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματος του, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος συμμετέχει σε προσωπική εταιρεία, Ε.Π.Ε, κοινωνίες ή κοινοπραξίες, η δήλωση υποβάλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του.
Στη περίπτωση της κοινής δήλωσης των συζύγων, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται ο σύζυγος.

Αρχή σελίδας

 5.Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, των φορολογουμένων που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα;
Για τους φορολογουμένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος καταρχήν για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι ο αντίκλητος/ αντιπρόσωπος, που έχει ορίσει ο κάτοικος εξωτερικού και 

α) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με έδρα την Αθήνα, Μετσόβου 4 Τ.Κ. 106 82 - τηλ. 8204603-625-631-633 Fax 8204653-614 για τους αντίκλητους/αντιπροσώπους, που έχουν οριστεί και κατοικούν στο Ν. Αττικής

β) Για τους αντίκλητους που έχουν οριστεί και κατοικούν στο Ν. Θεσσαλονίκης αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

γ) Για τους αντίκλητους που έχουν οριστεί και κατοικούν στην υπόλοιπη Ελλάδα αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η πρώτη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο κατοικούν. (π.χ. Για το Ν. Αχαΐας, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών).

δ) Για τα νησιά των νομών, Αττικής- Δωδεκανήσου- Λέσβου- Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Σάμου, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. κάθε νησιού, για τους κατοίκους εξωτερικού των οποίων οι αντιπρόσωποι/αντίκλητοι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήματος. Στα νησιά των νομών αυτών, στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού,  αρμόδια Δ.O.Y είναι η Α' Δ.Ο.Υ της πρωτεύουσας.

Αρχή σελίδας

 6.Τι ωφέλεια έχω όταν υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση ηλεκτρονικά;
α) Αποφεύγετε την μετακίνηση και την «έστω» και μικρή αναμονή στη Δ.Ο.Υ. ή το ταχυδρομείο.

β) Υποβάλετε την δήλωσή σας, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και όχι μόνο τις ώρες λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. ή των ταχυδρομείων.

γ) Έχετε μείωση του συνολικού ποσού οφειλής κατά 1,5% ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων, το δε ποσό της μείωσης μπορεί να φθάσει τα 118 ευρώ.

δ) Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες, καθόσον τα στοιχεία της φθάνουν άμεσα στο TAXIS, χωρίς να μεσολαβεί η Δ.Ο.Υ.

Αρχή σελίδας

 7.Υποβάλω τη δηλωσή μου ηλεκτρονικά, πώς θα προσκομίσω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
 Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά υποβάλεται πάντοτε εμπρόθεσμα. Τα δικαιολογητικά στη περίπτωση αυτή φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μόνο όταν ζητηθούν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.  Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο, μέχρι του χρόνου παραγραφής, που καθορίζεται σε πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους που υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αρχή σελίδας

 8.Υποχρεούμαι να δηλώνω τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή της επιχείρησής μου στη Δ.Ο.Υ.;
α) Αν αλλάξετε Διεύθυνση Κατοικίας, υποχρεούστε να το δηλώσετε. Η αλλαγή της διεύθυνσής σας, μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με την υποβολή του εντύπου Μ1 στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας. Μπορείτε να αλλάξετε ηλεκτρονικά Διεύθυνση Κατοικίας και ΜΟΝΟ ακολουθώντας τα βήματα: 
στην αρχική σελίδα της ΓΓΠΣ, επιλέγετε Υπηρεσίες προς Πολίτες/Ο Λογαριασμός μου/Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου . Εμφανίζεται το έντυπο Μ1 συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας. Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την Οδό, τον Αριθμό και τον Ταχυδρομικό Κωδικό της νέαw Διεύθυνσης και να προχωρήσετε σε Yποβολή. 

β) Για να αλλάξετε τη Διεύθυνση Έδρας της Eπιχείρησής σας, πρέπει να δηλώσετε τη νέα Διεύθυνση στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας, υποβάλλοντας το έντυπο Μ2. Η δήλωση είναι εμπρόθεσμη αν υποβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λειτουργίας της επιχείρησης στη νέα Διεύθυνση. Κατά περίπτωση απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στη Δ.Ο.Υ..

γ) Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Κατοικίας σας είναι ίδια με τη Διεύθυνση της Έδρας Ασκήσεως του Επαγγέλματός σας, ηλεκτρονικά μπορείτε να αλλάξετε ΜΟΝΟ τη Διεύθυνση Κατοικίας. Η Διεύθυνση της Έδρας Ασκήσεως του Επαγγέλματός σας, πρέπει να δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. σας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εγκατάσταση στη νέα Διεύθυνση.

Αρχή σελίδας

 9.Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;
Η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλεται, είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο με τη προσέλευση του στη Δ.Ο.Υ., είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet, (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.gsis.gr). Στη περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, παρέχεται σχετική έκπτωση.

Αρχή σελίδας

 10.Το εκκαθαριστικό σημείωμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φορολογικής ενημερότητας;
α) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι από μισθωτές υπηρεσίες και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό , το εκκαθαριστικό σημείωμα, επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού. 

β) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι από μισθωτές υπηρεσίες και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, το εκκαθαριστικό σημείωμα, επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα ενός μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού 

γ) Όταν τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι από ατομική επιχείρηση ή από ελευθέρια επαγγέλματα, δεν επέχει θέση φορολογικής ενημερότητας.

Αρχή σελίδας

 11. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την αγορά πρώτης κατοικίας;
Η απαλλαγή παρέχεται:  
Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Αρχή σελίδας

 12.Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής απο το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ; και πότε υποβάλλονται; 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο για πρώτη κατοικία είναι: 
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής και ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης τέκνου, κατά περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία του γάμου ή της γέννησης δεν προκύπτουν από αυτό.
2.Τοπογραφικό διάγραμμα με επ' αυτού δήλωση μηχανικού ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία άδεια οικοδομής, δεν απαιτείται το προηγούμενο δικαιολογητικό, εφόσον από την άδεια οικοδομής και το προσαρτημένο σ' αυτή τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτουν και οι δύο αναγκαίες κατά νόμο προϋποθέσεις και ο υπόχρεος δηλώσει υπεύθυνα στη δήλωση της επόμενης παραγράφου ότι όσα αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο φορολογίας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), με την οποία ο αγοραστής θα βεβαιώνει ότι:
α) τόσο αυτός όσο και ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων και τα οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, 
β) τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγός του δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
γ) δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον πωλητή, 
δ) δεν έχει μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, συναθροιζόμενα με τα λοιπά ακίνητα της οικογένειας. 
ε) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και εντάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων: 
- Έλληνες, 
- ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
- πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α) και  
- πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) ή προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός δύο ετών από την αγορά,  
στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.. 

4) Αναλυτική κατάσταση ακινήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται από τη Δ.Ο.Υ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης περίπτωσης, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.

Αρχή σελίδας

 13.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; 
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου / My TAXISnet. 
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm 

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας: 
1) Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 - 4802552
Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η Γ.Γ.Π.Σ. δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 - 3375000 ή στις Δ.Ο.Υ.
2) Ταχ. Δ/νση Γ.Γ.Π.Σ. : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .

Leave a Reply

Your email address will not be published.