Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα

Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου ανέπτυξε νέα υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου που λειτουργεί πιλοτικά με Φορείς των Υπουργείων:

 • Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 • Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Προστασίας του Πολίτη

Επιπλέον βρίσκεται σε συνεργασία και με Φορείς άλλων Υπουργείων για τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα.

Η Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου είναι διαθέσιμη για την αναζήτηση στοιχείων με βάση ένα από τα παρακάτω:

 • Τον ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • Τον ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)
 • Το Ονοματεπώνυμο

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία επιστρέφει πληροφορίες για:

 • Τα βασικά στοιχεία του Φορολογούμενου (Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο)
 • Τα στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση – Τηλέφωνο)
 • Τον εμπορικό τίτλο της Επιχείρησης και τις Δραστηριότητες
 • Πρόσθετα Στοιχεία επιχειρήσεων (Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα) όπως:
 • Μέλη Επιχειρήσεων Μη Φυσικών Προσώπων
 • Εκπροσώπους Επιχειρήσεων Μη Φυσικών Προσώπων
 • Συμμετοχές Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων σε Επιχειρήσεις
 • Συσχετισμοί Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων με Επιχειρήσεις και άλλα Φυσικά Πρόσωπα
 • Εγκαταστάσεις Εσωτερικού Επιχείρησης (υποκατάστημα, αποθήκες, γραφεία, κλ.π) και τις δραστηριότητες τους
 • Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Επιχείρησης
 • Έδρα στο Εξωτερικό Αλλοδαπής Εταιρείας

Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του e-mail: wsg2g@gsis.gr.

Στην ομάδα Διαλειτουργικότητας, οι Φορείς που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν:

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύντομη περιγραφή των πληροφοριών Μητρώου που επιθυμούν να λαμβάνουν μέσω του Web Service

Η ομάδα Διαλειτουργικότητας θα διαθέσει όλες τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για την επικοινωνία του Φορέα με την ΓΓΠΣ και την άντληση των πληροφοριών Μητρώου.